Notification regarding Shiksha-Shastri Entrance Test(SSET), Shiksha-Acharya Entrance Test(SAET), Vidyavaridhi Entrance Test(VVET) - 2020.