छात्रावास समय सारिणी

उपस्थिति और प्रार्थना 6:00 O'Clock to 6:30 O'Clock
व्यायाम 6.00 O,Clock to 7.30 O'Clock
स्वयं अध्ययन 7.00 O,Clock to 9.00 O'Clock
खाद्य 9.00 O,Clock to 10.00 O'Clock
कक्षा अध्ययन 10.00 O,Clock to 5.00 O'Clock
खेल 5.00 O,Clock to 6.00 O'Clock
रात्रिभोज 6.00 O,Clock to 7.30 O'Clock
स्वयं अध्ययन 7.30 O,Clock to 9.30 O'Clock
उपस्थिति और प्रार्थना 9.30 O,Clock to 10.00 O'Clock