अधिकारिगणः

staff
क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 मंजीतसिंहः श्री मंजीतसिंहः प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
2 कान्ता श्रीमती कान्ता परीक्षाविभागः उपकुलसचिवः
3 राजेश कुमार श्री राजेश कुमार प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
4 राजकुमारः श्री राजकुमारः प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
5 रमाकान्त उपाध्यायः श्री रमाकान्त उपाध्यायः अभियांत्रिकी अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)
6 राजेशकुमारपाण्डेयः श्री राजेशकुमारपाण्डेयः पुस्तकालयः सहायकपुस्तकालयाध्यक्षः
7 सुषमा डेमला श्रीमती सुषमा डेमला वित्त-लेखाविभागः सहायककुलसचिवः
8 बिपिनकुमारत्रिपाठी श्री बिपिनकुमारत्रिपाठी प्रशासनविभागः शोध-साङ्ख्यिकी-अधिकारी
9 रजनी सञ्जोत्रा श्रीमती रजनी सञ्जोत्रा परीक्षाविभागः अनुभागाधिकारी
10 भारती त्रिपाठी श्रीमती भारती त्रिपाठी प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
11 सावित्री कुमारी श्रीमती सावित्री कुमारी प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
12 अञ्जनीकुमारः श्री अञ्जनीकुमारः अभियांत्रिकी सहायकाभियन्ता
13 सुच्चासिंहः श्री सुच्चासिंहः शैक्षणिकविभागः सहायककुलसचिवः
14 जयप्रकाशसिंह श्री जयप्रकाशसिंह प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
15 ज्ञानचन्दशर्मा श्री ज्ञानचन्दशर्मा सङ्गणककेन्द्रम् सहायकप्रोग्रामरः
16 राकेशकाण्डपालः श्री राकेशकाण्डपालः वित्त-लेखाविभागः अनुभागाधिकारी
17 वन्दना श्रीमती वन्दना प्रशासनविभागः अनुभागाधिकारी
18 अजयकुमारटण्डनः श्री अजयकुमारटण्डनः वित्त-लेखाविभागः उपकुलसचिवः
19 बनवारीलालवर्मा श्री बनवारीलालवर्मा सङ्गणककेन्द्रम् प्रणालीप्रशासकः