कुलसचिवः

Dr. Alka Rai

डॉ. अलका राय

श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविश्विद्यालये वित्ताधिकारिरूपेण नियुक्तास्ति तेन सममेव कुलसचिवस्य अतिरिक्तप्रभारं निर्वहन्ती अस्ति। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी), द्वारकातः वर्तते यत्र उपकुलसचिवत्वेन नियुक्ता आसीत्। सा उत्तरप्रदेशस्य गाजीपुरजनपदे जनिमलभत। सा 1987 तमे वर्षे इलाहाबाद्विश्वविद्यालयस्य प्राणिविज्ञाने स्नातकोत्तरोपाधिं लब्धवती। तया गेट इति परीक्षाम् उत्तीर्य 1992 तमे बनारसहिंदूविश्वविद्यालयात् (BHU) से प्राणिविज्ञाने विद्यावारिधिमकरोत्।

सा 1992 तमे अखिलभारतीयप्रतियोगिपरीक्षामाध्यमेन बीएचयू इत्यस्य प्रथमवर्गात् साक्षात्नियुक्तौ चयनिता प्रथमा महिला अधिकारिणी आसीत् या विभिन्नविभागेषु यथा - स्थापना, शैक्षणिक, वित्तम् एव् लेखा इत्यादिषु सहायककुलसचिवत्वेन कार्यमकरोत्। अनन्तरं सा देहलीं गता तथा च सहायककुलसचिवत्वेन NSIT इत्यनेन संबद्धा जात जुड़ी,तस्याः विभिन्नविभागेषु 25 वर्षाणां प्रशासनिकः प्रबंधकीयः च अनुभव वर्तते। शिक्षावित्सु अनुसंधानवर्धनाय तस्याः महान् आग्रहः वर्तते।