ग्रन्थाः शोधपत्रिकाश्च

पुस्तकानि:

पुस्तके:

१. महिलासशक्तिकरणस्य प्रेरणास्रोतरूपेण कालिदासीयमहिलापात्राणि (2009).
२. भारतीयसाहित्ये महिला एवं महिलासशक्तिकरणस्य प्रतिबिम्बम् (2015)
३. लिंगसंवेदीकरणम्: पूर्वम् एवं सद्यः (2016).
४. युगेभ्यः महिलानाम् योगदानम् (2017).

पत्रिकाः :

वार्षिकपत्रिकायाः ‘सुमंगली’ इत्यस्याः प्रकाशनम् (आई. एस. एस. एन. 2229-6336)
अन्यकार्याणि
१. संस्कृतस्य सुभाषितैः सज्जितवार्षिकसमाचारपत्रस्य प्रकाशनम्|
२. ‘विमेन एन न्यूज़’ इत्यस्य संकलनम्|

.