कर्मचारिगणः

Currently content not available.

स्टाफविवरण:

faculty
क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 डॉ तारकेश्वर नाथ गिरि परीक्षाविभागः परीक्षानियन्त्रकः
2 श्रीमती कान्ता परीक्षाविभागः उपकुलसचिवः
3 श्रीमती रजनी सञ्जोत्रा परीक्षाविभागः अनुभागाधिकारी
4 श्रीमती रानी पंवारः परीक्षाविभागः सहायकः
5 श्रीमती रुचिका भटनागरः परीक्षाविभागः वरिष्टलिपिकः
6 श्री राम कुमार परीक्षाविभागः कनिष्ट लिपिक
7 श्री मनीषजेरथः परीक्षाविभागः कनिष्ट लिपिक
8 श्री पिण्टू बनर्जी परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
9 श्री पङ्कजः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
10 श्री करुणेशरावः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
11 श्री वीरेन्द्रकुमारः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी