परीक्षा-उपनियमाः

निम्नलिखितसामान्यसिद्धांतानां पालनाय शिकायत निवारणप्रकोष्ठः स्थापितो वर्तते :-

 1. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःपरिसरसमुदायः गर्हनिवारणतंत्रविषये संपूर्णतया सूचयितव्यः।
 2. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःछात्रेण/ कर्मचारिणा कृतस्य प्रत्येकं गर्हस्य पंजीकरणं तथा स्वीकारः कर्तव्यः।
 3. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसामान्यनियमानुसारं यस्य कस्यापि गर्हस्य निवारणं मासत्रयाभ्यन्तरे एव करणीयः ततोपि अधिकः कालः न स्वीकार्यः।
 4. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसदस्याध्यक्षसंबंधिगर्हस्य निवारणं प्रकोष्ठस्य सचिवेन निश्चितसमये न्यूनातिन्य़ूनं सप्ताहे एकवारं व्यक्तिगतरूपेण गर्हश्रवणाय स्वात्मानं स्वतंत्ररूपेण उपलब्धं कारणीयम्।

जी.आर.सी.एस. इत्यस्य शक्तयः एवं कार्याणि -

 1. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःछात्रैः अथवा कर्मचारिभिः लिखितस्य अथवा हस्ताक्षरितस्य गर्हस्य व्यक्तिगतरूपेण अथवा एकेन समूहेन साक्षात्प्रभाविन्याः याचिकायाः विषये विचारणाय।
 2. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःगर्हाणां , अनुशंसनं कुर्यात् तथा च संबंधिताधिकारिणं सूचयेत्- कुलपतिम्, शैक्षणिकपरिषदम् तथा च कार्यकारिपरिषदम् येन तेषां निवारणं तथा च उपयुक्तं संज्ञानं भवेत्।
 3. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःयदि आरोपिताः गर्हाः मिथ्यात्वेन सिद्धाः तर्हि गर्हकर्तुः विरुद्धं संज्ञानं भवेत्।।

गर्हनिवारणप्रकोष्ठः - छात्रः

 1. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसंकायस्य वरिष्ठतमाः अध्यक्षाः - अध्यक्षः
 2. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःडीन, छात्रकल्याणः - सदस्यः
 3. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसम्बंधितसंकायस्य अध्यक्षः (डीन- विशेषामंत्रितः) - सदस्यः
 4. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःकुलानुशासकः – सदस्यः
 5. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःएकया महिलाशिक्षिकया सहितं कुलपतिद्वारा नामांकितौ द्वौ जनौ – सदस्यः
 6. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःSC / ST / OBC इत्यस्य प्रतिनिधिशिक्षकः – सदस्यः
 7. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसहायककुलसचिवः (शैक्षिकम्) - सदस्यसचिवः

शिकायतनिवारण प्रकोष्ठ: शिक्षक

 1. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसंकायाध्यक्षानां वरिष्ठतमः अध्यक्षः - अध्यक्षः
 2. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःद्वौ वरिष्ठतमौ प्राध्यापकौ - सदस्यौ
 3. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमः सहप्राध्यापकः - सदस्यः
 4. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमः सहप्राध्यापकः - सदस्यः
 5. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःमहिलाशिक्षिकानां प्रतिनिधिशिक्षिका – सदस्या
 6. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःSC / ST / OBC इत्यस्य प्रतिनिधिशिक्षकः – सदस्यः
 7. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसहायक कुलसचिव (शैक्षिक) - सदस्य सचिव

शिकायतनिवारणप्रकोष्ठः : अशिक्षणकर्मचारी

 1. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमः संकायाध्यक्षः (डीन) - अध्यक्षः
 2. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःउपकुलसचिवः (शासन) अथवा अथवा तन्नामांकितः - सदस्यः
 3. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःसहायकाभियंता - सदस्यः
 4. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमः सहायककुलसचिवः - सदस्यः
 5. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमा महिलाकर्मचारिणी – सदस्या
 6. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःSC / ST / OBC इत्यस्य प्रतिनिधिकर्मचारी - सदस्यः
 7. • वरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवःवरिष्ठतमः अनुभागाधिकारी - सदस्यसचिवः