पुस्तकालयसमितिः

पुस्तकालयपरामर्शदातृसमितिः

प्रो. नागेन्द्र झाः अध्यक्षः
प्रो. हरिहरत्रिवेदी सदस्यः
प्रो. भागीरथीनन्दः सदस्यः
प्रो. बिहारीलालशर्मा सदस्यः
प्रो. शिवशङ्करमिश्रा सदस्यः
डॉ. के. एस. सतीशः सदस्यः
श्री-अजयकुमारटंडनः सदस्यः
श्रीराजेशकुमारपाण्डेयः सदस्यसचिवः

पुस्तकालयक्रयसमितिः –

प्रो. रचनावर्मा मोहनः अध्यक्षः
प्रो. विष्णुपदमहापात्रा: सदस्यः
प्रो. विष्णुपदमहापात्रा: सदस्यः
प्रो. एम् . जयकृष्णननः सदस्यः
प्रो. शिवशङ्करमिश्राः सदस्यः
प्रो. सुमनकुमारझाः सदस्यः
श्री-अजयकुमारटंडनः सदस्यः
श्रीराजेशकुमारपाण्डेयः सदस्यसचिवः