पुस्तकालयसमितिः

पुस्तकालयपरामर्शदातृसमितिः

सदस्य: नाम: पद
प्रो. भागीरथीनन्दः अध्यक्षः
प्रो. बिहारीलालशर्मा सदस्यः
प्रो. हरेराम त्रिपाठी सदस्यः
प्रो. के. अनंता सदस्यः
प्रो. शिवशङ्करमिश्रा सदस्यः
प्रो. सविता सदस्यः
प्रो. महानंदझा: सदस्यः
श्री-अजयकुमारटंडनः सदस्यः
श्रीराजेशकुमारपाण्डेयः सदस्यसचिवः

पुस्तकालयक्रयसमितिः –

सदस्य: नाम: पद
प्रो. भागीरथीनन्दः अध्यक्षः
प्रो. रचनावर्मा मोहनः सदस्यः
प्रो. शिवशङ्करमिश्रा सदस्यः
प्रो. विष्णुपदमहापात्रा: सदस्यः
प्रो. एम् . जयकृष्णननः सदस्यः
प्रो. सुमनकुमारझाः सदस्यः
श्री-सुषमाडेम्ला: सदस्यः
श्रीराजेशकुमारपाण्डेयः सदस्यसचिवः